top of page

Bessems Marketing Service Algemene Voorwaarden

​1. Algemeen
 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen gehanteerd:

1.1 Opdrachtgever: Bessems Marketing Service, gevestigd te Maastricht, KvK-nummer 86309641;

1.2 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Bessems Marketing Service uit andere hoofde worden verricht.

1.3 Documenten: alle door de opdrachtgever aan Bessems Marketing Service ter beschikking gestelde materialen, inclusief documenten of gegevensdragers, evenals alle door Bessems Marketing Service vervaardigde materialen in het kader van de uitvoering van de opdracht.

1.4 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Bessems Marketing Service voor het uitvoeren van werkzaamheden door Bessems Marketing Service ten behoeve van de opdrachtgever, zoals gespecificeerd in de opdrachtbevestiging.

1.5 Producten: alle goederen en bijbehorende diensten die onderwerp zijn van een overeenkomst en direct verband houden met de levering van deze goederen.

2. Toepasselijkheid

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Bessems Marketing Service en opdrachtgever met betrekking tot de geleverde diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

2.2. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing voor zover deze niet in strijd zijn met deze voorwaarden.

2.3. Als enige bepalingen in deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bessems Marketing Service in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.4. Bessems Marketing Service wijst expliciet de toepassing van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever af.

2.5. Indien er een aparte serviceovereenkomst wordt gesloten met betrekking tot de producten, zijn de specifieke algemene servicevoorwaarden van Bessems Marketing Service van toepassing, afhankelijk van het type producten. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren de servicevoorwaarden.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst

 

3.1. De overeenkomst komt tot stand en treedt in werking zodra de opdrachtgever akkoord gaat met de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging.

3.2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

3.3. Indien een opdracht voor bepaalde tijd is aangegaan, is de opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst het volledige bedrag verschuldigd dat is vermeld in de opdrachtbevestiging, zelfs als Bessems Marketing Service dit bedrag in termijnen factureert.

3.4. Opdrachten voor bepaalde tijd kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

3.5. De opdrachtgever stemt expliciet in met elektronische communicatie met Bessems Marketing Service.

4. Gegevens opdrachtgever

 

4.1. De opdrachtgever verplicht zich om alle gegevens en bescheiden die Bessems Marketing Service noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.

4.2. Indien de benodigde gegevens en bescheiden niet beschikbaar zijn voor Bessems Marketing Service, heeft Bessems Marketing Service het recht om de prestaties op te schorten.

4.3. Op verzoek van de opdrachtgever worden de verstrekte bescheiden, met uitzondering van het opschortingsrecht, geretourneerd en/of vernietigd.

5. Uitvoering van de opdracht

 

5.1. Bessems Marketing Service zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, conform de normen van professioneel vakmanschap. Bessems Marketing Service zal zich inspannen om de werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren en de belangen van de opdrachtgever te behartigen om een bruikbaar resultaat te bereiken. Bessems Marketing Service kan echter niet garanderen dat de werkzaamheden altijd het gewenste resultaat van de opdrachtgever zullen bereiken.

5.2. De uitvoering van de opdracht is uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de verrichte werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Bessems Marketing Service tegen vorderingen van derden die beweren schade te hebben geleden door of in verband met de door Bessems Marketing Service uitgevoerde werkzaamheden.

5.3. Bessems Marketing Service behoudt zich het recht voor om de prijs voor haar diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of de offerte, met inbegrip van de opzet, functionaliteit, inhoud, methode, omvang, analyse en rapportage die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever worden aangepast.

5.4. Als er binnen de looptijd van de overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van specifieke werkzaamheden, is deze termijn slechts indicatief en geen strikte deadline, tenzij anders overeengekomen. Zelfs in dat geval is Bessems Marketing Service niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van overschrijding van de termijn.

5.5. Rapportage door Bessems Marketing Service aan de opdrachtgever zal plaatsvinden volgens het projectvoorstel, de offerte of de overeenkomst.

5.6. De opdrachtgever vrijwaart Bessems Marketing Service voor eventuele aanspraken van derden die schade beweren te hebben geleden als gevolg van of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

6. Online marketing

 

6.1. De opdrachtgever verleent Bessems Marketing Service gedurende de looptijd van de overeenkomst exclusieve bevoegdheid voor het uitvoeren van online marketingcampagnes.

6.2. De opdrachtgever verleent Bessems Marketing Service volmacht om alle benodigde handelingen te verrichten die Bessems Marketing Service noodzakelijk acht voor het opzetten en beheren van online marketingcampagnes.

6.3. Bessems Marketing Service zal zich inspannen om optimale resultaten te bereiken, maar garandeert niet dat specifieke resultaten zullen worden behaald. Alle mededelingen over mogelijke resultaten zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

6.4. Indien de kosten die verband houden met online marketingcampagnes rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald aan zoekmachines of andere platforms, is Bessems Marketing Service niet verantwoordelijk voor eventuele betalingsachterstanden of saldotekorten van de opdrachtgever.

6.5. De opdrachtgever dient zich te houden aan de algemene voorwaarden, specifieke voorschriften en redactionele richtlijnen die door de betrokken zoekmachines of platforms aan adverteerders worden gesteld. Bessems Marketing Service is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van schendingen van deze voorschriften door de opdrachtgever.

7. Vertrouwelijkheid en Exclusiviteit

 

7.1 Bessems Marketing Service verbindt zich tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle vertrouwelijke informatie die door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, inclusief de daaruit voortvloeiende resultaten. Deze verplichting is niet van toepassing indien Bessems Marketing Service wettelijk verplicht is tot openbaarmaking, of indien de opdrachtgever Bessems Marketing Service ontheft van de geheimhoudingsverplichting.

7.2 Bessems Marketing Service heeft het recht om de cijfermatige resultaten die zijn verkregen na verwerking, mits geanonimiseerd, te gebruiken voor statistische, vergelijkende of marketingdoeleinden.

7.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid, is Bessems Marketing Service niet gemachtigd om de ter beschikking gestelde informatie voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze is verkregen.

8. Intellectueel Eigendom

 

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die voortkomen uit de diensten verleend door Bessems Marketing Service, behoren volledig en exclusief toe aan Bessems Marketing Service. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk hierop.

8.2 Alle documenten, rapportages, geleverde en geoptimaliseerde webpagina's en adviezen die in het kader van enige dienst door Bessems Marketing Service worden gecreëerd, blijven eigendom van Bessems Marketing Service. Echter, na succesvolle afronding van een periode worden de rechten op SEO-landingspagina's overgedragen aan de opdrachtgever.

8.3 Na beëindiging of opzegging van het contract heeft Bessems Marketing Service het recht om de opdrachtgever te verzoeken deze materialen te verwijderen of aan Bessems Marketing Service te retourneren.

8.4 Het is ten strengste verboden vertrouwelijke informatie door te geven aan derde partijen. Wachtwoorden en accountgegevens moeten gedurende de contractduur zowel door de opdrachtgever als door Bessems Marketing Service worden gerespecteerd. Als een derde partij gegevens gebruikt van de campagnes, advertentiegroepen, advertenties en zoekwoorden die door Bessems Marketing Service zijn opgezet, wordt er een boete van 3.500 euro aan de opdrachtgever opgelegd. Dezelfde boete geldt wanneer een account wordt opgeschort of verwijderd zonder medeweten van Bessems Marketing Service tijdens de contractduur.

8.5 Het gebruik van webdesign door Bessems Marketing Service is toegestaan, maar de opdrachtgever moet erkenning geven aan Bessems Marketing Service.

8.6 Een adviesrapport dat door Bessems Marketing Service voor de opdrachtgever is geschreven, mag alleen door de opdrachtgever worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met Bessems Marketing Service. Het gebruik van het adviesrapport door andere bedrijven dan de opdrachtgever is ten strengste verboden, evenals het kopiëren of dupliceren ervan. Voor elke overtreding legt Bessems Marketing Service een boete van 3.500 euro op aan de opdrachtgever. Voor het kopiëren en wederverkopen van het adviesrapport rekent Bessems Marketing Service een boete van 3.500 euro per kopie. De opdrachtgever vrijwaart Bessems Marketing Service tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van teksten, afbeeldingen of andere gegevens verstrekt door of namens de opdrachtgever.

9. Overmacht

 

9.1 Bessems Marketing Service is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraagde, gebrekkige of onmogelijke nakoming van haar verplichtingen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bessems Marketing Service geen invloed kan uitoefenen en waardoor Bessems Marketing Service niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder vallen onder andere stakingen, buitensporig ziekteverzuim van personeel, tijdelijk tekort aan personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij externe partijen die zijn ingeschakeld door Bessems Marketing Service, oorlog en oorlogsgevaar, oproer, volledige of gedeeltelijke mobilisatie, of maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheden.

9.2 Indien Bessems Marketing Service redelijkerwijs niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van overmacht, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder enige schadevergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd te zijn. In dit geval dient Bessems Marketing Service de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.

9.3 Als Bessems Marketing Service bij het intreden van de overmacht deels aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren, en is de opdrachtgever verplicht deze factuur te betalen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

9.4 Bessems Marketing Service is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor downtime, het offline zijn van websites en het niet functioneren van webpagina's binnen websites die door Bessems Marketing Service zijn gebouwd, noch voor schade die is ontstaan door het niet online zijn of eventuele inkomstenderving.

9.5 Bij de bouw van websites en webshops is Bessems Marketing Service afhankelijk van servers van externe partijen en hostingproviders. Bessems Marketing Service kan klanten ondersteunen bij het instellen en advies geven over hosting en servers, maar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de werking, status of prestaties van deze servers, externe partijen of andere derden die betrokken zijn bij een project of website.

10. Prijzen

 

10.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen.

10.2 Bessems Marketing Service behoudt zich het recht voor om jaarlijks een inflatiecorrectie toe te passen.

10.3 Alle andere tariefwijzigingen dan die vermeld in artikel treden in werking één (1) maand na de bekendmaking ervan. Indien de opdrachtgever de wijziging niet wenst te accepteren, heeft deze het recht om de opdracht schriftelijk op te zeggen vóór de datum waarop de tariefswijziging van kracht wordt, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn. 

11. Betaling

 

11.1 Alle prijzen en kostenramingen worden vermeld in Euro's en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

11.2 Betaling dient binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum te geschieden, op de wijze die door Bessems Marketing Service is aangegeven en in de valuta waarin de factuur is uitgegeven. Deze termijn is strikt en niet-flexibel.

11.3 Indien er geen vast honorarium is overeengekomen, wordt het honorarium bepaald op basis van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend aan de hand van de gebruikelijke uurtarieven van Bessems Marketing Service die geldig zijn in de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals aan de opdrachtgever gecommuniceerd, tenzij er een ander uurtarief is overeengekomen. Als er geen specifieke uurtarieven zijn afgesproken, geldt het algemene uurtarief van Bessems Marketing Service van €75,- exclusief BTW.

11.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn of binnen de overeengekomen termijn betaalt, komt hij van rechtswege in verzuim. Bessems Marketing Service heeft dan, zonder verdere aankondiging of ingebrekestelling, het recht om vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van volledige betaling, onverminderd andere rechten die Bessems Marketing Service heeft.

11.5 Alle periodieke diensten en abonnementen worden voorafgaand aan de betreffende periode gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

11.6 In geval van een gezamenlijk verleende opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van alle opdrachtgevers gezamenlijk zijn verricht.

12. Opzegging

 

12.1 Als de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voortvloeit uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, of in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of liquidatie van de opdrachtgever, heeft Bessems Marketing Service het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de verdere uitvoering ervan op te schorten. In dat geval wordt het totale bedrag van de vaste kosten voor de resterende duur van de overeenkomst onmiddellijk en volledig opeisbaar.

12.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij anders vermeld in de offerte. De overeenkomst kan worden opgezegd per aangetekende brief tegen het einde van de (verlengde) contractduur, met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand.

13. Opschortingsrecht

 

13.1 Bessems Marketing Service heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, inclusief de afgifte van documenten of andere zaken aan de opdrachtgever of derden, totdat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan.

13.2 Het bovenstaande is niet van toepassing op zaken of documenten van de opdrachtgever die nog niet zijn bewerkt door Bessems Marketing Service. 

14. Toepasselijk recht

 

14.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Bessems Marketing Service waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het voorgaande lid en die niet onder de bevoegdheid van de kantonrechter vallen, worden in eerste instantie voorgelegd aan de Rechtbank in Maastricht. Desondanks behoudt Bessems Marketing Service het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever.

15. Disclaimer

 

15.1 De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er onvolledigheden en/of onjuistheden in voorkomen. Bessems Marketing Service sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website wordt verkregen.

15.2 Bessems Marketing Service behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt op de hoogte gebracht van deze wijzigingen. Als de opdrachtgever binnen 30 dagen na kennisgeving schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, blijven de vorige Algemene Voorwaarden van kracht.

16. Contactgegevens

 

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de algemene voorwaarden kun je contact opnemen met:

Bessems Marketing Service Kasteelstraat 2,

6223 BJ Maastricht

Tel. +31 6 48 27 01 64

E-mail: info@bessemsmarketingservice.nl

Of neem contact op met ons via de contactpagina.

bottom of page